OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (dále jen „PMDP“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 25220683, jež je provozovatelem portálu Plzeňská vstupenka na adrese: www.plzenskavstupenka.cz včetně sítě prodejních míst (dále jen „PV“), stanovuje tyto podmínky jako práva a povinnosti mezi společností PMDP a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek a dárkových poukazů prostřednictvím prodejní sítě PV a veškeré s tímto související vztahy.
 2. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné pro nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím PV (tzn. online na našich webových stránkách na adrese plzenskavstupenka.cz a na prodejních místech, jejichž seznam je uveden na adrese www.plzenskavstupenka.cz v sekci prodejní místa. Za nákup vstupenek se považují i objednávky na fakturu a hromadné objednávky prostřednictvím Centrální rezervační kanceláře PV (dále jen „CRK“). Nákupem vstupenky jakoukoliv formou, vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.
 3. Společnost PMDP není pořadatelem Akcí, na které jsou vstupenky prostřednictvím PV prodávány. PMDP zajišťuje rezervace a prodej, včetně distribuce, vstupenek na tyto Akce a další služby s tím spojené, jménem a na účet pořadatele (dále jen „Pořadatel“) a to na základě pověření vyplývajícího ze smluvního vztahu s Pořadatelem. Nákupem vstupenky vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem, tj. nakupujícím a Pořadatelem dané Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, a to v umožnění osobní účasti držitele vstupenky na Akci za podmínek stanovených Pořadatelem Akce a těchto obchodních podmínek. Veškeré nároky a reklamace jsou vždy směřovány vůči Pořadateli dané Akce. Z této skutečnosti vyplývá, že společnost PMDP, není žádným způsobem zodpovědná za jakékoli změny týkající se Akce, za samotný průběh Akce, ani za jakýkoli typ újmy, výdajů či škod, která by Držiteli vstupenky, nebo jakékoli třetí straně v souvislosti s Akcí vznikla.
 4. Rezervací a zakoupením vstupenky akceptuje Nakupující Obchodní podmínky Pořadatele Akce, Provozovatele PV, a zároveň souhlasí s povinností dodržovat Provozní řád Pořadatele Akce, místa konání Akce a příslušné pořadatelské služby.
 5. Jak postupovat při nákupu vstupenek je podrobně popsáno na plzenskavstupenka.cz v sekci „Jak nakupovat“. Detailně jsou zde popsány možnosti úhrad a možnosti doručení vstupenek včetně poplatků. Obsah sekce „Jak nakupovat“ je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Zákazník je povinen se při nákupu vstupenek těmito postupy řídit a platební podmínky akceptovat.
 6. Provozovatel PV, společnost PMDP, garantuje pouze platnost a pravost vstupenek zakoupených v síti PV. Za pravost vstupenek zakoupených mimo síť PV, od překupníků apod. nezodpovídá. Držitel vstupenky odpovídá za jakoukoli manipulaci se vstupenkou. Jakoukoli manipulací se vstupenkou se držitel vstupenky dopouští rizika zneužití, zkopírování jedinečného identifikačního prvku – převážně 2D kódu a 3D kódu a tím možnosti nevpuštění na Akci. Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě. Nezveřejňujte fotografie vstupenky na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram atd.).
 7. Pořadatel si vyhrazuje u každé Akce právo změny programu, účinkujících, místa konání či termínů. Nákupem vstupenky bere Nakupující toto na vědomí.
 8. Pořadatel akcí a provozovatel portálu plzenskavstupenka.cz si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně vstupenek, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“.

 DÁRKOVÉ POUKAZY (E-POUKAZY)

 1. Nákup poukazů probíhá totožně jako nákup elektronické vstupenky. Platba probíhá online kartou na platební bráně ČSOB, nebo bankovním převodem.
 2. Elektronický poukaz (dále jen „ePoukaz“) je možné vytisknout po přihlášení do sekce MŮJ ÚČET stejně jako eVstupenku.
 3. ePoukaz je plnohodnotný dárkový poukaz, proto s ním musí být nakládáno jako s ceninou.
 4. ePoukaz je možné zakoupit a uplatnit (čerpat) pouze online na www.plzenskavstupenka.cz  (Poukaz nemůže být zakoupen a čerpán na prodejních místech Plzeňské vstupenky.)
 5. ePoukaz není směnitelný za peníze.
 6. ePoukaz musí být využit (čerpán) v plné výši!
 7. ePoukaz je platný 12 měsíců od zakoupení

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Nakupující je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí Vstupenek nebo dodání Vstupenek poštou či stažení elektronických Vstupenek jejich správnost a úplnost (zejména název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace zakoupených Vstupenek je Nakupující povinen oznámit ihned v místě nákupu, v případě dodání Vstupenek Poštou nebo elektronicky nejpozději do 2 pracovních dnů buď písemně poštou na adresu:
  Perfect System, s.r.o., Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5 (smluvní partner CRK), nebo emailem info@plzenskavstupenka.cz či telefonicky na čísle +420 277 012 677. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.  Reklamace obsahu Vstupenek / poukazů, tiskových chyb, nesprávných či neúplných údajů řeší Zákazník a to buď přímo na prodejním místě na základě informací poskytnutých obsluhou prodejního místa, nebo s Centrální rezervační kanceláří telefonicky na čísle +420 277 012 677 nebo emailem info@plzenskavstupenka.cz. Zákazníkovi bude sdělena kompletní informace o dalším postupu reklamace a termínu řešení. V případě oprávněné reklamace je Zákazník povinen vrátit vydané vstupenky.
 2. Reklamace týkající se přímo Akce – změn programu, účinkujících, konání, a i případné zrušení Akce, a s tím souvisejících nároků na náhradu vzniklé újmy, která by Zákazníkovi vznikla nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a kompletní nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit vůči Pořadateli Akce. Seznam Pořadatelů je uveden u každé akce na www.plzenskavstupenka.cz.
 3. Zaplacené vstupenky se nevrací, není možné je měnit a v případě ztráty, odcizení či poškození se náhradní vstupenky neposkytují.
 4. Jakékoli další reklamace budou dále poskytovány prostřednictvím CRK/PV Pořadateli Akce. O stanovisku Pořadatele Akce bude reklamující vyrozuměn v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů. Reklamace je nutné bez zbytečného odkladu zaslat emailem na  info@plzenskavstupenka.cz.
 5. V případě zrušení Akce Pořadatelem Akce, bude Zákazník, pokud poskytl kontaktní údaje (email, telefon) neprodleně kontaktován a vyrozuměn o zrušení Akce a postupu vracení vstupného. PMDP/PV nenese zodpovědnost za nemožnost realizace kontaktu Zákazníka na jím uvedených kontaktech. Vstupné se vrací stejnou formou úhrady, jakým bylo placeno, případně v konkrétním místě nákupu. Poplatky spojené s typem úhrady (benefitní platby atd.), a poplatky spojené s typem doručení (Dobírka, poštovné…) se nevrací!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poučení o tom, jak naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, naleznete na stránkách PMDP.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo PV vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení
  § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.
 3. V případě, že dojde mezi PMDP a Zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘI NÁKUPU PERMANENTEK A VSTUPENEK NA FC VIKTORIA PLZEŇ

Při nákupu permanentek a vstupenek vyjadřujete souhlas také s obchodními podmínkami FC Viktoria Plzeň zde.

Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. si vyhrazuje právo výše uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu kdykoli aktualizovat. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 24.03.2021 a nahrazují obchodní podmínky ze dne 11. 5. 2020.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.